Sư đoàn 395 phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu


                                  Giáo dục truyền thống cho bộ đội (Ảnh TL)

Sư đoàn Bộ binh 395 (tiền thân là Sư đoàn 325B), Quân khu 3, được thành lập ngày 26-12-1974. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng”. Ghi nhận thành tích đó, Sư đoàn được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Nhì, 02 Huân chương Chiến công (hạng Ba, hạng Nhất); Huân chương Lao động hạng Ba; 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất) và được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, Sư đoàn là đơn vị chủ lực, đủ quân, được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng Đông Bắc Tổ quốc; đồng thời, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Quân khu. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đủ khả năng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nhất là: chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, học tập chuyên đề, v.v. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ đảng viên; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy với tổ chức chỉ huy, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong thực hiện, Đơn vị đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, Sư đoàn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ mới, khó và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Phát huy có hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội, chống mọi biểu hiện tư tưởng “dân sự hóa” của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm, quản lý tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời khắc phục biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, v.v. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhãn quan chính trị sắc bén, nhận biết sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức, trách nhiệm, đồng thuận cao về ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột pháđổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện là biện pháp quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của Sư đoàn. Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 280-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Sư đoàn tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát đối tượng, phương án chiến đấu; phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đặt công tác huấn luyện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên. Thực hiện cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng: “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; phân rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng các cấp trong phối hợp, hiệp đồng chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hành huấn luyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện chặt chẽ, phê duyệt theo phân cấp; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ1, chú trọng những nội dung mới, bổ sung, sửa đổi, v.v. Nét mới trong công tác tập huấn cán bộ là: Tất cả cán bộ tham gia tập huấn đều chuẩn bị giáo án và sẵn sàng giảng bài, không lựa chọn những đồng chí có năng lực, phương pháp tốt mà chỉ định những đồng chí yếu thực hành giảng bài, sau đó tổ chức bình giảng, nhận xét, rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, qua đó nâng cao kiến thức, thống nhất về tổ chức, phương pháp và tác phong cho cán bộ. Bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và chủ trương “3 thực chất”2 trong huấn luyện, các đơn vị của Sư đoàn đã phát huy hiệu quả các mô hình: “Tổ học tập, đôi bạn cùng tiến”, “Ngày học, giờ học thanh niên tự quản”,... để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện các nội dung: chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; trong đó, tập trung huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, khí tài có trong biên chế. Đồng thời, coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện thực chất, không chạy theo thành tích. Hằng năm, Sư đoàn đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu (có từ 80% đến 85% đạt khá, giỏi); 100% cán bộ trong Sư đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, 80% cán bộ cấp đại đội, 70% cán bộ cấp trung đội huấn luyện khá, giỏi; 100% cán bộ khẩu đội, tiểu đội trưởng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, duy trì luyện tập và sửa tập trong tiểu đội, khẩu đội. Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên; trình độ, phương pháp, tác phong huấn luyện của cán bộ, cũng như hành động của phân đội có chuyển biến tích cực; khả năng tác chiến độc lập và hiệp đồng chiến đấu phân đội ngày càng hoàn thiện. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện phương châm: “Thao trường gắn với chiến trường”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, hằng năm, Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập, bắn chiến đấu cấp tiểu đội bộ binh, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội bộ binh sát thực tế chiến đấu. Tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh bắn đạn hơi, thuốc nổ; bắn đạn thật cho các tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ năm thứ 2 có hỏa lực của cấp trên tham gia đạt kết quả khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, được trên đánh giá cao.

Với tinh thần: “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ được ngay, đã ra quân là chiến thắng”, Sư đoàn thường xuyên thực hiện các biện pháp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương trao đổi thông tin, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ; kịp thời xây dựng, rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp với tổ chức biên chế, địa bàn, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án, kết hợp chặt chẽ giữa luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu với hành quân xa mang vác nặng. Thực hiện mô hình: “Kíp trực giỏi - vọng gác kiểu mẫu”, Luyện tập thường xuyên - cơ động nhanh - kịp thời - hiệu quả”,... các cơ quan, đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu; tích cực luyện tập các phương án, chuẩn bị đầy đủ về người, vũ khí trang bị và phương tiện, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Qua kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Quân khu, Sư đoàn được đánh giá có đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật là khâu đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định “5 không”3 của Đảng ủy Sư đoàn, các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân; thường xuyên củng cố, tu sửa hệ thống dây, giá, biển bảng chính quy, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thống nhất. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý kỷ luật, quản lý quân số, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, các dịp lễ, Tết,... thường xuyên phối hợp với địa phương và gia đình trong quản lý quân nhân, chú trọng quản lý quân nhân chậm tiến. Cùng với đó, Sư đoàn thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, mô hình4, từng bước giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đơn vị. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn dưới 0,2%. Từ tháng 4-2017 đến nay, Sư đoàn không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông.

Cùng với các giải pháp trên, Sư đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động của Sư đoàn, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đơn vị.

Tự hào với truyền thống và những kết quả đã đạt được, Sư đoàn 395 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tô thắm thêm truyền thống: “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng” trong giai đoạn mới.

       Đại tá, Sư đoàn trưởng Tô Thành Quyết (Tạp chí Quốc phòng toàn dân)

_____________

1 - Từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn đã tham gia 11 lớp tập huấn cấp Bộ, 12 lớp tập huấn cấp Quân khu; tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức 16 lớp tập huấn cấp Sư đoàn, 208 lớp cấp trung đoàn và tiểu đoàn. Kết quả đều đạt khá và giỏi.

2 - 3 thực chất: 1. Lên lớp thực chất; 2. Ôn luyện thực chất; 3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất.

3 - 5 không: 1. Không để xảy ra quân phiệt; 2. Không sử dụng quân số sai quy định; 3. Không bỏ, đào ngũ và đơn thư vượt cấp; 4. Không để mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn giao thông do lỗi chủ quan; 5. Không vi phạm chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội.

4 - “Thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”, “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, “Không sử dụng điện thoại di động trong giờ hành chính đối với cán bộ cấp phân đội”, “Đội mũ bảo hiểm có cằm ghi phiên hiệu đơn vị trong tham gia giao thông”.