Thông báo Về việc dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 919 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẠ MỖ

 

Số:     /TB-UBND

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                  Hạ Mỗ, ngày 03 tháng 03 năm 2021

Thông báo

Về việc dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 919 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành

          Ngày 22/01/2021, Uỷ ban nhân dân xã Hạ Mỗ ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tổ chức lễ hội Văn hoá - Du lịch xã Hạ Mỗ - chào đón năm 2021. Theo đó lễ hội Văn hoá - Du lịch xã Hạ Mỗ - chào đón năm 2021 bao gồm có: Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ; Lễ hội Văn hóa Du lịch Hạ Mỗ và Lễ kỷ niệm 919 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành. Công tác chuẩn bị cho lễ hội Văn hoá - Du lịch xã Hạ Mỗ - chào đón năm 2021 đã được đảm bảo, chu đáo, công phu, trang trọng.

          Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/2/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch  Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

          Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Hạ Mỗ đã dừng tổ chức Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ (từ ngày 22/2/2021 đến đến hết ngày 24 tháng 2  năm 2021).

          Nay Uỷ ban nhân dân xã Hạ Mỗ thông báo tiếp tục dừng tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Hạ Mỗ và Lễ kỷ niệm 919 năm ngày sinh danh nhân Tô Hiến Thành ( dự kiến từ ngày 02/3/2021 đến hết ngày 05 tháng 3 năm 2021).

          Uỷ ban nhân dân xã Hạ Mỗ trân trọng thông báo các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí lãnh đạo xã Hạ Mỗ, ban, ngành, đoàn thể xã. Hội đồng Họ Tô Việt Nam, các cơ quan và toàn thể nhân dân.

          Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Huyện uỷ, UBND huyện;

- TT Đảng uỷ, HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Hội đồng Họ Tô Việt Nam;

- Đài phát thanh, trang TTĐT xã;

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đinh Thị Ngân