Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới


            Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

          Sáng 12-6-2024, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

          Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng...

          Tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước, mở đường, soi đường

          Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo.

          Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức trưởng ban, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường giữ chức phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

          Bên cạnh đó, Bộ Chính trị quyết định bổ sung Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết làm thành viên Ban Chỉ đạo.

          Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề lý luận rút ra qua tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước, mở đường, soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

          Đồng thời, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, biến nguy thành cơ, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, làm rõ những đột phá về lý luận phát triển, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển.

          Cùng với đó, khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc, phấn đấu đạt mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

          Chủ tịch nước đề nghị Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá việc thực hiện tiến độ và nội dung các công việc trong kế hoạch tổng kết đã đề ra; nêu rõ những cách làm sáng tạo, hiệu quả cần tiếp tục phát huy; những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

          Bên cạnh đó, bám sát chương trình, kế hoạch, xác định những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện, đề ra lộ trình, phương pháp phù hợp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng.

          Huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tầng lớp nhân dân trong cả nước vào quá trình tổng kết.

          Trọng tâm là xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết và chắt lọc kết quả tổng kết góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV.

          Hoàn thiện lý luận về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

          Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết, các bộ phận liên quan.

          Để bảo đảm chất lượng và tiến độ của công tác tổng kết 40 năm đổi mới, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quán triệt các nguyên tắc, yêu cầu.

          Cụ thể, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bám sát các quan điểm và nội dung cương lĩnh chính trị của Đảng, tuân thủ những quy định của Hiến pháp.

          Nghiên cứu, tham khảo, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng phù hợp, sáng tạo những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia trên thế giới.

Nhất là những quốc gia tiên tiến và những quốc gia có sự tương đồng với Việt Nam vào việc phát triển, hoàn thiện lý luận về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

          Theo Chủ tịch nước, cần phải kế thừa kết quả các lần tổng kết 20 năm, 30 năm đổi mới, tổng kết quá trình thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; bám sát các nghị quyết các kỳ đại hội Đảng.

          Nhất là các kỳ đại hội gần đây và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ XII, XIII; bám sát tư tưởng chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong kết luận tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 và trong các sách, bài viết, bài nói gần đây.

          Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục huy động sự tham gia nhiều nhất để phát huy trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ lãnh đạo quản lý có nhiều kinh nghiệm, các tầng lớp nhân dân, đóng góp vào công tác tổng kết.

          Nhắc lại câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", Chủ tịch nước khẳng định đó chính là kết quả của 40 năm đổi mới đã qua, trong đó rất quan trọng là 10 năm trở lại đây...

          Thành Chung (Tuổi trẻ)